Søren Schow

Gruppeformand for Venstre Bornholm

Venstres budgetforslag

27. august 2018

Venstres budgetforslag: Kernevelfærd, udvikling og medarbejderfokus

Venstres budgetforslag har vægten på kernevelfærd og udvikling. Samtidig vil Venstre blandt andet se på ledelsesstrukturen i regionskommunen.

- ”Vores budgetforslag ligger i direkte forlængelse af vores valgprogram. Vi vil styrke kernevelfærden og sikre udvikling på Bornholm”, siger Venstres gruppeformand Søren Schow.

Venstre gik til valg på, at folkeskolen og det social område styrkes. Samtidig lagde man vægt på, at den fortsatte udvikling skulle i centrum samt, at der skal mere fokus på blandt andet medarbejdernes trivsel.

Millioner til kernevelfærd

- ”Det er præcis det, der præger vores budgetforslag. Vi skal styrke kernevelfærdsområderne som skoler og ældrepleje. Vi vil prioritere den bornholmske folkeskole, og så skal der ikke gennemføres de fuldstændig vanvittige besparelser på ældreområdet, som også var fremme tidligere i år. Dem er vi selvfølgelig stadig imod”, siger Søren Schow og supplerer: ”Vi skal samtidig vise omsorg for de allersvageste grupper i vores samfund. Det vil sige en friholdelse af handicapområdet og indsatsen i socialpsykiatrien. Det er reelt en friholdelse af områderne i 20 mio. kroners klassen. Dette indebærer også, at vi vil sikre yderligere midler til blandt andet handicapområdet, der ifølge partiet er underfinansieret. Venstre er derfor indstillet på at tilføre op mod 7 mio. kr., hvis det skulle være nødvendigt”.

Venstre vil samtidig styrke den bornholmske folkeskole, idet partiet er for en tolærerordning i folkeskolen og samtidig kæde dette sammen med en styrkelse af den pædagogiske indsats. Her tilføres 4 mio. kr.

Nogle af Venstres velfærdsoverskrifter er:

  • Styrkelse af lærerdækningen og det pædagogiske tilbud i folkeskolen

  • Ingen velfærdsbesparelser indenfor ældre-, handicap- og psykiatriområdet og prioritering af de allersvageste medborgere

- ”Der er simpelthen et utilstrækkeligt fokus på folkeskolen, og læringstilbuddene kan efter vores opfattelse styrkes”, bemærker Søren Schow og tilføjer: ”Vi har absolut ikke noget imod privat- og friskoler, men det er beskæmmende, at Bornholm nu vel nærmest har en kedelig Danmarksrekord i fravalg af folkeskolen. Lad os derfor få penge ud på skolerne”.

- ”Samtidig vil vi i videst muligt omfang lægge 10. Klassecentret på, og ledelsesmæssigt ind under, Campus Bornholm. Der er efter vores opfattelse ingen som helst tvivl om, at det vil have positive effekter i form af en målrettet overgang til ungdomsuddannelserne”, siger Søren Schow og tilføjer: ”Der er positive erfaringer andre steder i landet, og det vil givet også medføre besparelser. Dem har vi dog ikke indregnet i budgetforslaget”.

I tråd med prioriteringerne indebærer Venstres budgetforslag derfor også de fornødne anlæg for eksempel til varmtvandsbassin. Partiet ser også meget gerne investering i trafiksikkerhed.

Stor investering i udvikling

- ”Der er ikke modstrid mellem fokus på kernevelfærd og udvikling. Tværtimod”, fastslår Søren Schow og uddyber: ”Kernevelfærd og udvikling er hinandens forudsætninger. Den fortsatte udvikling er således en forudsætning for, at der bliver bedre råd til kernevelfærden i årene, der kommer”.

Venstre vil derfor investere 2 mio. kr. årligt de kommende 3 år for at tiltrække nye bornholmere.

- ”Vi har en politisk ambition om at være 42.000 bornholmere om 10 år. Den skal vi tage alvorligt, og det vil vi investere i. Samtidig ved vi, at de bornholmske virksomheder allerede i dag mangler arbejdskraft, og det behov vil bare stige. Vi vil derfor afsætte midler til at tiltrække denne arbejdskraft og også gerne i form af børnefamilier”.

Venstre foreslår, at pengene blandt andet skal bruges til en fælles, velfungerende jobbank, hvor offentlige og private virksomheder går sammen samt en styrkelse af tilflytterservicen. Venstre vil også gerne styrke boligtilbuddet som foreslået af de bornholmske borgerforeningers organisation.

- ”Til gengæld er vores forventning, at vi kan tiltrække både kvalificeret arbejdskraft og flere tilflyttere og herunder børnefamilier. Vi har ikke indlagt nogle merindtægter fra disse tiltag i overslagsårene, men der er næppe tvivl om, at der vil være en positiv økonomisk effekt ved flere børnefamilier og en forøgelse af arbejdsstyrken”, forklarer Søren Schow med henvisning til en større analyse fra CRT fra 2014 og COWI analysen fra årsskiftet 2017 2018.

Søren Schow forklarer, at nu vil partiet drøfte det med de øvrige partier og lister, hvorved der måske kan nås til en fælles forståelse af at lægge forventelige positive effekter ind i overslagsårene. Venstre forslår i øvrigt, at en række lokale projekter stadig fremmes til gavn for lokal udvikling. Det gælder bl.a Nexø Mole og bedre servicetilbud i Rønne samt anlæg i forbindelse med den føromtalte trafiksikkerhed.

Regionskommunens organisation

Der er efter Venstres opfattelse udfordringer med trivslen og sygefraværet visse steder i regionskommunen, og samtidig kan der efter partiets opfattelse hentes gevinster ved at se på styringen.

- ”Vi kan konstatere, at sygefraværet tilsyneladende stadig er forholdsvis højt i visse områder, og at den nuværende tilgang ikke har løst det. Samtidig kan trivslen efter Venstres opfattelse stadig få et nøk opad”, sige Søren Schow og fortsætter: ”Der har til tider været et stort pres på en række medarbejdergrupper, og vi må konstatere, at der sommetider skabes unødigt uro blandt medarbejderne med mere kortsigtede hovsa-forslag. Senest var det i det sociale område i foråret”.

Venstre ønsker derfor at se på både strukturen og den tilgang til ledelse, der er i regionskommunen. Derfor har partiet afsat midler til en analyse af det.

- ”Det er altså fokus på struktur og ledelse og ikke på besparelser blandt medarbejderne. Vi ønsker samtidig at rydde detailstyring af vejen og give medarbejderne friere rammer. Vi er ikke sikre på, at den nuværende styringstilgang er optimal alle steder, og det vil vi gerne se på. Regionskommunen har dygtige ledere og medarbejdere, og dem tør Venstre godt give så frie rammer som muligt og tage ansvaret for det”.

- ”Vi foreslår også, at vi tager et nøje kig på det overfør bare område generelt. Vi vil selvfølgelig ikke fjerne reserver, som de forskellige institutioner lægger til side til nødvendige indkøb eksempelvis, men vi ser år efter år, at der ikke er gennemført ellers besluttede aktiviteter”, siger Søren Schow og fortsætter: ”Vi vil simpelthen rydde op i en række af dem”.

Venstre vil i relation til struktur i øvrigt ændre på BAT’s status.  Vi ønsker en gennemgang af BAT’s driftsmodel for derefter at omdanne driftsselskabet og værkstedet til et kommunalt A/S.  Vi har en tro på, at selskabet derved får større fokus på alt fra arbejdsmiljø til kørselskontrakter.

Investeringer kræver finansiering

- ”Vores fokus på udvikling kræver, at vi har mod til at investere. Vi ser derfor også, at de besparelser vi tager ud af budgetforslaget, som en investering i Bornholms udvikling. Dem er vi villige til at investere i vores fremtid her på øen”, siger Søren Schow.

Venstre vil derfor heller ikke øge skatten og afgifterne.

- ”Stigende skatter og afgifter er selvfølgelig gift for udvikling. Det siger jo sig selv.  Alle kommunale skatter og afgifter skal derfor holdes i ro, ligesom vi skal prioritere de centrale opgaver” siger Søren Schow.

Søren Schow, Gruppeformand Venstre